Sewayaki Kitsune no Senko-san 12/?? SubTH


ภูตจิ้งจอกต้องการชำระล้างจิตใจมืดมนของมนุษย์ จึงเลือกมาปรนนิบัติ หนุ่มที่ทำงานในบริษัทที่ใช้งานอย่างหนักให้ผ่อนคลาย

Sewayaki Kitsune no Senko-san